Spotkania zespołów samokształceniowych

W ramach dzielenia się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w czasie odbytych kursów nauczyciele podczas spotkań zespołów samokształceniowych przekazują informacje pozostałym członkom Grona Pedagogicznego.

Nauczyciele przedstawiają poznane narzędzia, opowiadają o krajach mobilności oraz udostępniają materiały otrzymane podczas kursów. 

Takie spotkania zespołów samokształceniowych są okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych, rozwijania zainteresowań nauczycieli oraz pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału uczestników projektu w celu poprawy jakości pracy szkoły.