Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development

Pozytywna edukacja ma na celu promowanie dobrego samopoczucia i szczęścia w holistycznej perspektywie w klasie i poza nią, zapewniając młodym ludziom wiedzę i umiejętności życiowe. To współczesne podejście edukacyjne opiera się na psychologii pozytywnej, która jest naukowym badaniem rozwoju i optymalnego funkcjonowania człowieka oraz skupia się na mocnych stronach i zaletach, które umożliwiają jednostkom, społecznościom i organizacjom odniesienie sukcesu.

W czasie kursu nauczyciele mają możliwość uczenia się „przez działanie” i doświadczenie. Uczestnicy poznają różne metody i formy wspólnego uczenia się, budowania zespołu, mentoringu. Zapoznają się także z  alternatywnymi formami ekspresji, które można dostosować do poszczególnych zespołów klasowych klasy, aby utrzymać zainteresowanie, zaangażowanie i motywację uczniów. Nauczyciele uczą się również rozpoznawania i właściwego interweniowania we wczesnych oznakach wypalenia zawodowego, a także czerpania satysfakcji z pracy.

 

https://www.teacheracademy.eu/course/happy-schools-positive-education/